โครงการพัฒนาระบบยื่นคำร้องขอรับรองลายมือชื่อ กรณีให้ความยินยอมบุตรเดินทางไปต่างประเทศ

หลักการและเหตุผล
กรุงเทพมหานครในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ มีหน้าที่รับผิดชอบและภารกิจในการให้บริการประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่เกิดจนเสียชีวิต ทั้งด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม สุขอนามัย การศึกษา ฯลฯ โดยมีหน่วยงานในสังกัด ได้แก่ สำนัก และสำนักงานเขต เป็นหน่วยงานขับเคลื่อนการให้บริการรูปแบบต่าง ๆ โดยเฉพาะฝ่ายปกครอง สำนักงานเขต ที่นับได้ว่าเป็นส่วนราชการหลัก ที่มีความสำคัญเพราะนอกจากจะมีหน้าที่ในการบริหารและประสานงานกับส่วนราชการต่าง ๆ ในสำนักงานเขตแล้ว ยังมีหน้าที่ในการให้บริการประชาชนโดยตรงอีกด้วย ดังนั้น จึงจำเป็นต้องพัฒนารูปแบบการให้บริการ อยู่ตลอดเวลา เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการติดต่อราชการ โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ทันสมัยเป็นเครื่องมือหรือตัวช่วยในการให้บริการ สอดคล้องกับภารกิจตามพระราชบัญญัติการอำนวย ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
ฝ่ายปกครองจึงได้จัดทำโครงการพัฒนาระบบยื่นคำร้องขอรับรองลายมือชื่อ กรณีให้ ความยินยอมบุตรเดินทางไปต่างประเทศขึ้น เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการรอรับบริการ ในการเขียนคำร้องและบันทึกปากคำ (ปค.14) ไม่ต้องจัดเตรียมเอกสารหรือส่งหลักฐานซ้ำซ้อน และไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปติดต่อขอรับบริการ ด้วยการกรอกข้อมูลส่วนตัว ในแบบฟอร์มคำร้องและบันทึกปากคำ (ปค.14) ยื่นผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ซึ่งจะเป็นการยกระดับ การให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใสมากยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาระบบยื่นคำร้องขอรับรองลายมือชื่อ กรณีให้ความยินยอมบุตรเดินทางไปต่างประเทศ ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการจากฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตคลองสาน อันเป็นภารกิจตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานของหน่วยงาน ตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance)
เป้าหมาย
มีระบบยื่นคำร้องขอรับรองลายมือชื่อ กรณีให้ความยินยอมบุตรเดินทางไปต่างประเทศผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
ลักษณะของโครงการ
เป็นโครงการที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2563 ด้านที่ 7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร มิติที่ 7.5 เทคโนโลยีสารสนเทศ เป้าประสงค์ที่ 7.5.1.1 มีระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์สำหรับให้บริการประชาชนและ/หรือ มีการเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อให้บริการประชาชนระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และหรือภาคเอกชน และแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2561 – 2575) ด้านที่ 7 การบริหารจัดการ มิติที่ 7.5 เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้จัดทำโครงการ
นายเศรษฐกาญจ์ เกตุพิขัย
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
ที่ปรึกษา
นายชาติชาย กุละนำพล
ผู้อำนวยการเขตคลองสาน
นายชโลธาร มากบาง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตคลองสาน
นางสาวอารียา เพ็งประเสริฐ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตคลองสาน
ว่าที่ร้อยตรี สราวุฒิ ไวยนพ
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
นางสาวอัญชลี พุ่มศรี
เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ